Wet op de privacyverklaring GDPR 25 mei 2018

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor vzw Embracing Life van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de diensten, en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft. Alle persoonsgegevens die u aan vzw Embracing Life toevertrouwt zullen met de nodige zorg worden behandeld.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw gegevens

De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Wij bekwamen uw gegevens op één van de volgende manieren:

  • U gaf op vrijwillige basis uw persoonlijke gegevens door om op te nemen in een adreslijst voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Embracing Life vzw
  • We hadden contact met u via e-mail en waardoor u automatisch in de mailinglijst voorkomt. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees, tenzij u bij het verstrekken van uw e-mailadres aangegeven hebt geen nieuwsbrief te willen ontvangen.
  • U had contact met onze diensten inzake de werking of activiteiten van de vzw. Hierdoor werden uw gegevens opgeslagen in een database.

Iedere nieuwsbrief/mailing bevat een afmeldlink. Indien u zich uitschrijft zullen wij uw e-mailadres verwijderen van de lijst.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instanties tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst is de overheid voor aflevering van de fiscale attesten bij giften en donaties. Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Disclaimer op de website

Op de website werd bij aanvang een disclaimer aangebracht. Deze luidt als volgt:

Embracing Life vzw besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan Embracing Life vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is. Embracing Life vzw behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Embracing Life vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via de contactpagina overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Omdat het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

Embracing Life vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. Embracing Life vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Embracing Life.

Ons ondernemingsnummer is BE 0811.114.196

Privacyverklaring

Embracing Life vzw hecht veel belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie en het beheer van giften, de registratie en opvolging van vragen en inschrijvingen en werving- en communicatiedoeleinden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor werving- en communicatiedoeleinden. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren: Embracing Life vzw, de Voorzitster, Spoorlaan 53, 9090 Melle of via onze contactpagina

Kopieerrecht

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn beschermd door het (intellectuele) eigendomsrecht en foto's van pixabay.com . Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Embracing Life vzw.

Cookies

vzw Embracing Life vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar website kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. vzw Embracing Life wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de website worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst vzw Embracing Life u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. vzw Embracing Life wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. vzw Embracing Life heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle pagina's van de website, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die vzw Embracing Life aanbiedt en die toegang geven tot vzw Embracing Life content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en wordt dus beschouwd als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

vzw Embracing Life kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt via de nieuwsbrief en facebook en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

De naam van de cookies die vzw Embracing Life gebruikt is: PHPSESSID

Doel: Hiermee behoudt u de status van de gebruikerssessie voor alle verzoeken

Duur van de opslag

Uw gegevens worden bewaard voor zolang als u zelf aangeeft. Met andere woorden, wanneer u uzelf uit de nieuwsbrief/mailing schrijft, worden automatisch uw gegevens in onze bestanden verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken. Dit kan door eenvoudig de vraag te stellen, u vindt onze contactgegevens onderaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven. U hebt het recht om:

  • uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben; × het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • de toestemming die u hebt gegeven in te trekken;
  • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil in verband met onze website of facebookpagina behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen. Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd. Het spreekt voor zich dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds zullen blijven overeenstemmen met de hogervermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Elk gebruik dat er van de diensten wordt gemaakt is onderworpen aan de bepalingen van de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring

De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Contactgegevens:

Naam organisatie: vzw Embracing Life
Adres: Begoniastraat 27 - 9052 Gent
E-mail: info@embracinglife.be
Telefoon: +32  495 38 39 98  

 

Datum wijziging GDPR: 10 september 2020